Archivo mensual: agosto 2014

Andorra , Els empresaris i autònoms presenten cada cop amb més antelació les declaracions dels impostos. L’últim dia per presentar les de l’IGI a Andorra, l’impost de societats i el d’activitats econòmiques. Tot i així l’Agència Tributària no ha registrat durant la jornada cues de contribuents. http://www.idean.ad/
Els comptables afirmen que cada cop hi ha més compliment i conscienciació.
Demà és l’últim dia per presentar les declaracions de l’IGI, l’impost de societats i el d’activitats econòmiques, tant mensuals com trimestrals i semestrals. Tot i que queden només hores perquè acabi el termini, l’Agència Tributària oferia un aspecte de tranquil·litat absoluta. Empresaris i autònoms feien els tràmits sense grans cues ni aglomeracions. L’augment de feina per l’acumulació d’impostos que s’han de presentar al mateix temps ha estat constatada pels comptables, com també l’anticipació i l’elevada conscienciació. Així ho ha declarat el portaveu de l’Associació de Comptables, Miquel Calsina. Assegura, però, que “hi ha alguns, sobretot pagesos i arrendadors que potser no s’han adonat o no saben que també estan obligats a fer comptabilitats i dipòsits, i després la gran quantitat d’empreses que no existeixen, que encara n’hi ha”. http://www.idean.ad/
Tot i que avui ha estat un dia tranquil, pot ser que demà es repeteixin les cues d’última hora. Avui el BOPA publica el text refós de la llei de l’IGI, arran dels darrers canvis legislatius i reglamentaris. http://www.idean.ad/
Programa que cobreix les necessitats de gestió d’un Gabinet Mèdic per a un o varis titulars des d’un punt centralitzat de secretaria. Cobrint, així mateix, totes les relacions amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el tractament de les targes de crèdit per als cobraments.
és un software de comptabilitat desenvolupat íntegrament a Andorra i que ofereix la possibilitat de contractar el seu manteniment, garantint així les futures actualitzacions i servei tècnic, com la resta de productes i serveis d’iDEAN.ad . http://www.idean.ad/
Amb noves prestacions de seguretat i de gestió d’articles per packs. Amb multitud de millores en els procediments existents, tant en el programa com en els mòduls addicionals així com en el programa complementari del TPV. http://www.idean.ad/
El programa s’adapta a diferents segments empresarials (tallers mecànics, forns, majoristes, drogueries, botigues de tota mena, supermercats etc.) gràcies a la seva flexibilitat, i mitjançant els mòduls addicionals. Amb un validament previ que millora el control de l’enviament de factures. http://www.idean.ad/
Amb noves prestacions de seguretat i de gestió d’articles per packs. Amb innovadores millores en els procediments relacionats amb les recepcions, així com en el programa complementari de TPV, en que s’ha perfeccionat el tractament de les targes bancàries.
És un programa de Gestió de Rebuts per a l’Administració Immobiliària. Permet portar l’administració de diferents comunitats o propietaris, per edificis, pisos o locals, de forma totalment configurable per a l’usuari. El programa disposa d’una sèrie d’automatismes que permet una gestió àgil pels períodes que es defineixin dels diferents rebuts, que poden ser tramitats per paper o via cartera electrònica. http://www.idean.ad/
La Configuració inicial permetran l’automatització i estandardització de les tasques mes importants. o El treball en temps real, actualitza automàticament la creació i modificació d’ apunts al llibre major, extractes, balanços… o Una política de seguretat avançada relacionada amb els perfils d’usuaris, permet una separació de les funcions d’introducció, control i anàlisi de dades. o El treball en Multi-exercicis us permetrà treballar paral·lelament amb varis exercicis oberts i obtenir comparatius entre exercicis anteriors ja tancats. o El tractament automàtic de la Multimoneda, facilita relacions amb països fora de la zona Euro. o Es poden crear tantes empreses com us siguin necessàries. o Les opcions de personalització (Logos, colors, llistats, gràfics…) doten l’aplicació d’una gran ergonomia. o Dues versions: ‘Stàndard’ i ‘Premium’ segmenten HermesG2 en funció de la vostra empresa . o G2DEFI us assegura la implementació, traspàs de dades i formació, i garanteix el manteniment i adequació a les normatives legals actuals i futures. http://www.idean.ad/
Programes adreçats a persones involucrades en la gestió comptable i financera, oferint formació des del nivell més bàsic fins al més avançat. Finances per al sector públic Formació específica per a professionals del sector públic, interessats en perfeccionar els seus coneixements sobre la matèria Habilitats directives Programes orientats a directors i executius que gestionen equips humans. http://www.idean.ad/
En el marc del Seminari el professional podrà adquirir coneixements que li seran de gran utilitat en la seva trajectòria laboral. Aprendre els principis i mecanismes bàsics de la comptabilitat, Pagament de totes les operacions del pla general comptable d’una empresa ja familiaritzar-se amb les nocions principals de fiscalitat i de legislació vigent, és conèixer l’estructura del Pla General Comptable, analitzar correctament els fets econòmics i la seva transcripció comptable i aplicar aquests coneixements a les necessitats de l’empresa., En definitiva l’alumne adquirirà els conceptes i habilitats necessaris per abordar una eficient gestió de la comptabilitat a la seva empresa. http://www.idean.ad/
Control serveis immobiliaris a Andorra Tota la gestió referent a la propietat vertical: Administració de la propietat en representació dels propietaris Vetlla per l’ocupació al 100% dels llogaters Cobrament de rebuts Comptabilitat homologable per poder presentar liquidacions a l’Administració Seguiment i cobrament de morosos Representació a les reunions de la comunitat Tramitació de totes les necessitats administratives Possibilitat d’oferir qualsevol servei independent: advocat, arquitecte, fiscalitat, etc. Servei de gestió bancària: rebuts, liquidacions, assentaments, etc. Revisions periòdiques per tal de garantir el millor estat de la propietat Solució d’incidències (elements malmesos per l’ús) Assessorament constant dels canvis legislatius i orientació dels millors professionals Servei d’oficina, oferiment d’una sala de reunions i tot el material necessari Servei de custòdia de correu i de claus Obertura i tancament de la calefacció, segons l’edifici Assistència davant els possibles problemes comunitaris.
Requisits d’accés – Llicenciats/des en Ciències Econòmiques i Empresarials – Llicenciats/des en Econòmiques – Diplomats/des en Ciències Econòmiques i Empresarials Sortides professionals – Responsable de l’àrea comptable d’empreses – Responsable de l’àrea comptable de grups d’empreses – Assessor comptable i fiscal – Analista financer – Consultor comptable – Assessoria i consultoria en comptabilitat – Responsable dins el departament financer. http://www.idean.ad/
Con Sage Eurowin dispones en 1 sola aplicación de todas las herramientas que necesitas para la gestión comercial y contable, con lo que optimizarás la rentabilidad de tus recursos, ganando en eficiencia y competitividad. La plataforma de gestión Sage Eurowin es modular y escalable. Partiendo de módulos básicos de gestión contable, de compras, de ventas y stocks, te ofrece una solución totalmente personalizada para tu organización.
eCommerce: Conectividad con Magento http://www.idean.ad/
Ahora el ERP Sage Eurowin se conecta con Magento, la plataforma lider de comercio electrónico. Ya puedes gestionar tu tienda online desde Sage Eurowin, el software de gestión integrada en el que ya confían miles de clientes. http://www.idean.ad/
Si tu plataforma de comercio electrónico no se mantiene sincronizada con su solución de gestión, sufrirás los inconvenientes derivados de una duplicidad en la gestión de artículos, compras, ventas, pedidos, etc. Gracias a la conectividad de Sage Eurowin, ganarás tiempo y dinero centrándote lo que verdaderamente importa: tu negocio.
Assessorem els accionistes, els òrgans d’administració i comitès de societats i de grups de societats ubicats a Andorra, en totes aquelles qüestions relatives al compliment de les obligacions legals i estatutàries, les regles de govern, auditories i qüestions estratègiques. Acompanyem els nostres clients en l’elaboració i la preparació de regles de conducta, d’organització interna, de sistemes de control, etc. Aconsellem a empreses i societats, d’Andorra o internacionals, privades o públiques, en llur projecte empresarial, proveint un servei global i eficaç, incloent l’assistència al secretariat i manteniment societari, i prenent en compte les situacions plantejades per totes les àrees del dret: dret financer, dret de societats, dret comptable, dret social, dret fiscal, dret mercantil, dret laboral, etc.
Intervenim en benefici dels nostres clients, empreses, societats, i grups de societats, en la negociació, redacció i execució de tot tipus de contractes mercantils d’àmbit nacional i internacional: compra-venda, permuta, subministrament de béns i serveis, concessions de llicència, contractes de fabricació i de distribució, contractes d’arrendaments financers, arrendaments de locals comercials, contractes d’intermediació, contractes de franquícia, d’associació i de joint venture, de garantia, de col·laboració, promeses, preparatoris, d’explotació de drets de propietat intel·lectual o industrial, de publicitat, d’informàtica, de protecció de dades, etc. Emetem opinions legals i recomanacions respecte tot tipus de contractes mercantils. La nostra experiència en els sectors més rellevants de l’economia d’Andorra (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.) ens permet adaptar-nos a les especificitats i exigències de tot tipus de projecte empresarial. Acompanyem els nostres clients en operacions de màxima complexitat, cercant sempre crear les condicions òptimes per a la realització exitosa del negoci.
La quasi totalitat de països europeus han adoptat el criteri de gravar les rendes obtingudes d’acord amb el criteri de residència (en alguns països estan exemptes les rendes obtingudes a l’estranger), és a dir per la renda mundial. El trasllat de residència a un altre estat, encara que tingui com a única finalitat l’estalvi fiscal, és una economia d’opció lícita i permesa, sempre el trasllat sigui real i efectiu, el que determina que la qüestió esdevingui fonamentalment un element probatori, essencial en els contenciosos amb l’administració tributària; i d’aquí l’interès en la valoració de la probatoris que n’han fet els tribunals.
La Llei de renda espanyola determina l’atribució de la condició de resident fiscal sota dos criteris fonamentals, de la mateixa manera com ho fa llei andorrana: criteri de permanència en territori espanyol (183 dies) i del nucli principal d’activitats o interessos econòmics, expressant-se en aquests termes. http://www.idean.ad/
El criteri de permanència, en relació al nombre de dies que hom resideix en un país, no ofereix excessives dificultats en tractar-se d’un element fàctic, si bé cal posar de relleu el criteri restrictiu de la norma en computar com a període de permanència les absències esporàdiques. Alhora s’escau posar de relleu la presumpció iuris tantum de residència d’on es troben el cònjuge i els fills. En aquest punt és obligat establir una diferenciació entre el domicili i residència fiscal, en el sentit que no es deixa de ser resident en un país pel fet d’haver obtingut la residència en un altre, sinó per la residència efectiva. http://www.idean.ad/
El segon criteri per a determinar la condició de resident fiscal, en el sentit de radicació de les activitats o interessos econòmics, ofereix una complexitat addicional, amb major mesura perquè la norma no estableix una definició d’aquest concepte jurídic; i que com tindrem ocasió d’analitzar els convenis de doble imposició amplien aquest àmbit objectiu al centre d’interessos vitals, i en conseqüència superant l’àmbit econòmic. D’acord amb aquest criteri, s’atrau a la jurisdicció tributària espanyola aquells persones, que amb independència d’on resideixen, obtenen la major part de la seva renda a Espanya, i en aquest sentit seria resident fiscal a Espanya una persona nascuda i resident a Andorra amb importants inversions a Espanya, en la mesura que aquestes generin una renda superior a aquella que obté a Andorra, i per tant a tots els efectes seria resident fiscal a Espanya i tributaria per tota la seva renda mundial, inclosa la renda que obté a Andorra. http://www.idean.ad/
Suïssa té molts punts comuns amb el Principat d’Andorra: un petit país de muntanya, històricament dedicat a l’agricultura, i amb un tarannà molt semblant al nostre. Ara bé, en tot moment, ha sabut anticipar els esdeveniments i ha anat desenvolupant, al llarg de la seva història, una economia diversificada i potent. No es cenyeix al tòpic de la xocolata, com alguns podrien creure. La seva realitat és diferent. Un sector industrial dinàmic que sap vendre els seus productes: qualsevol rellotger us ho confirmarà. Un sector turístic profitós, tant a l’hivern com a l’estiu. I un sector financer conegut arreu del món i fonamentat, en gran part, en el secret bancari. http://www.idean.ad/
Per salvar aquesta activitat, tan criticada avui dia, Suïssa ha fet mostra, una vegada més, de la seva facultat d’anticipació, foment de la seva riquesa. S’ha trobat, evidentment, obligada a acceptar les imposicions del G-20 que presumia de posar ordre en el sistema financer. I dic presumia, a la vista del resultat obtingut. I doncs ha firmat, per obligació, aquests famosos convenis d’intercanvi d’informació, que posen en perill un dels pilars de la seva prosperitat, és a dir, el secret bancari. Però en el mateix moment, ha encetat negociacions amb el seu potent veí, Alemanya, amb el Regne Unit i França, d’acord amb una proposta anomenada Rubik, del nom del trenca closques de tots colors que pocs arriben a resoldre. Hem de suposar que la tria del nom responia a la dificultat previsible de la negociació. Però la tenacitat suïssa ha vençut i, ara per ara, Alemanya i el Regne Unit han acceptat signar uns convenis, a partir d’aquesta proposta.
El resultat és senzill: preservació del secret bancari en contrapartida del pagament d’una retenció sobre els rendiments dels comptes no declarats ostentats pels residents d’aquests dos estats a Suïssa. És a dir, diner contra confidencialitat. D’altra part, s’ha convingut limitar respectivament a 500 i a 999 el nombre anual de demandes d’informació fiscal que Suïssa haurà de contestar a petició d’aquests dos estats. Ni una més, tot i el nombre important de clients provinents d’aquestes contrades. Així, es pararà la fugida de capitals i clients i continuarà prosperant el sector financer suís. Èxit rotund, doncs. http://www.idean.ad/ IDEAN S.L. Ctra de la Comella, 23 AD500 – Andorra la Vella Principat d’Andorra Tel: +376 870 120 Fax: +376 870 110 e-mail: info@idean.ad . Seguir leyendo

Anuncios
Publicado en CERRAMIENTOS DE TERRAZAS

Els sistemes de Planificació de Recursos Empresarials o ERP ANDORRA (de l’anglès Enterprise Resource Planning), integren (o pretenen integrar) totes les dades i processos d’una organització en un sistema unificat. Un sistema ERP típic utilitzarà múltiples components de programari i maquinari per aconseguir la integració. Un component clau de la majoria d’ERPs és l’ús d’una base de dades única per emmagatzemar la informació dels diferents mòduls del sistema. ERP ANDORRA, IDEAN ANDORRA, IDEAN ERP ANDORRA. http://www.idean.advmundo@idean.ad . Un sistema ERP típic contempla la producció, l’inventari, la distribució, enviaments, factures, comptabilitat, demandes, entregues, pagaments, etcètera. En realitat, un òptim sistema ERP consisteix en la integració de tots aquests i d’altres elements en allò que s’anomena backoffice. http://www.idean.advmundo@idean.ad La informàtica en núvol a ANDORRA, l’anglès Cloud Computing Andorra, és una forma de computació, que té els seus fonaments a Internet, els recursos compartits, programari, informació, es proporcionen a ordinadors i d’altres dispositius a la carta com a serveis. canvi de paradigma, mainframe a client-servidor, Els detalls són transparents pels usuaris, no tenen necessitat de tenir coneixements tècnics, ni control sobre la infraestructura de tecnologia, en el núvol que els dóna suport, La informàtica en núvol descriu un nou suplement, consum informatic, model de prestació de serveis de TIC basats en Internet, subministrament dinàmicament escalable, virtualitzada dels recursos, servei a través d’Internet, conseqüència de la facilitat d’accés als llocs remots de computació, que ofereix Internet amb el cloud computing.
Un CRM (customer relationship management) o gestor de relació amb clients és un software destinat a gestionar la informació dels clients (o, per extensió, els contactes) d’empreses o altres tipus d’organitzacions. http://www.idean.advmundo@idean.ad
En un CRM es registra la informació dels clients/contactes, a nivell individual i d’organització, i les seves interrelacions. La informació gestionada es pot utilitzar amb finalitats de màrqueting, comercials, operacionals. iDEAN crm Andorra, crm Andorra idean.
Un CRM acostuma a servir de suport pel departament comercial de les empreses, a les que permet gestionar xarxes de contactes (clients potencials), assignar tasques, enviar butlletins o missatges promocionals, gestionar esdeveniments, etc.
Alguns exemples de CRM a Andorra de programari lliure són: CiviCRM ANDORRA, orientat a les organitzacions del tercer sector, administracions, col·legis professionals, etc. SugarCRM ANDORRA, delfos crm ANDORRA, zoho crm ANDORRA, vTiger Andorra, ZurmoCRM Andorra.
http://www.idean.advmundo@idean.ad Seguir leyendo

Publicado en CERRAMIENTOS DE TERRAZAS

RESIDENCIA CANINA EN ANDORRA. Guarderia Para Perros; Residencia Canina. Pension canina, guarderia canina, hospedaje canino, residencia canina, resort dog. Hotel, guardería y spa para mascotas. http://totmascotes.net/ .
¿Que hacer con su perro en Vacaciones?, en Andorra tenemos un hotel para su perro mientras usted descansa en Caldea o Inúu o visita nuestros parque naturales de Sorteny, Comapedrosa o la Vall de Madriu.
Nosotros hemos hecho de todo: hemos llevado a nuestras perras con nosotros a hoteles y casas de alquiler que lo permitían, las hemos dejado con amigos y familiares y las hemos llevado a residencias, como http://www.totmascotes.net en Andorra unas veces dejándolas en Madrid y otras en residencias como http://www.totmascotes.net en Andorra, residencias caninas que había en nuestro lugar de destino para poder visitarlas e incluso llevárnolas algunos días de excursión. Lo único que no hemos hecho es acudir a un cuidador profesional.
En cualquier caso hay muchas opciones para compatibilizar el tener perro y disfrutar de unas merecidas vacaciones. No hay excusa para el abandono. http://totmascotes.net/
Guarderia Canina En Andorra; Andorra Guarderia Canina. Residencia de animales. Encuentra la residencia canina adecuada para tu perro, residencias caninas en Andorra. Toda la información sobre la residencia Residencia canina TotMascotes.net en La Massana Andorra. http://totmascotes.net/
Hotel Canino en Andorra. Hotel para perros en Andorra. Aceptamos perros en Hotel Canino en Andorra. TotMascotes.net est un hôtel pour chiens, une pension et un centre d’hébergement pour vos animaux domestiques. http://totmascotes.net/
Garderie pour chiens en liberté de mouvements. Une grande amoureuse et connaisseuse des chiens. Service de pension pour chien: Chaque chien à un enclos independant. Vous êtes inquiets pour faire garder votre chien je vous comprends. Pour faire garder son chien, longs termes ou courts termes. http://totmascotes.net/
Espace confortable et sécuritaire pour un séjour agréable. En ce sens nous nous classons dans la catégorie micro-garderie donc. Vous cherchez une bonne garderie pour votre chien. Vous ne voulez pas qu’il soit garder dans une cage. Vous voulez qu’il fasse de l’exercice régulièrement . Tel.00376728728 . http://totmascotes.net/ Seguir leyendo

Publicado en CERRAMIENTOS DE TERRAZAS

IDEAN.AD Cloud computing Andorra, ERP Andorra, CRM Andorra, http://www.idean.ad/ Crea totes les empreses que et faci falta i personalitza-les amb els teus logos i dades. Configura les empreses segons el teu rigor i la forma de treballar que desitgis: com vols valorar el teu material, com controlar tota la teva informació. http://www.idean.ad/
Configura el número de decimals amb els quals vols treballar (preus de cost, de compra, PVP) Si tens costos addicionals en les entrades de gènere (transport, duana i transitari). Assigna la forma d’impostos que facís servir tant d’IGI com, pròximament, d’IRPF sempre segons la normativa andorrana. http://www.idean.ad/ vmundo@idean.ad T.+376870120
No cal fer canvis a la teva gestió i les liquidacions les realitzarem amb total seguretat i automàticament. http://www.idean.ad/
Utilitza la numeració de factures i albarans que vulguis a la teva conveniència. Assigna les divises i el programa s’encarregarà de cercar i aplicar el canvi de manera automàtica al moment que ho necessitis. Crea els teus usuaris assignant el perfil o grau d’accés que necessiten. Verifica els seus accessos i limitacions segons el perfil assignat. http://www.idean.ad/
Comptabilitza les compres i vendes segons els teus criteris, per empresa, per família, amb regularització d’inventari, etc. …i si tu vols, també el teu gestor accedirà a les teves dades sense necessitat d’enviar-li cap document. http://www.idean.ad/
Articles: Classifica de forma personalitzada els teus articles en tants grups com et facin falta, controla amb un cop d’ull l’inventari que tens disponible, el pendent de rebre i de servir, el que està en dipòsit, etc. http://www.idean.ad/
Crea el teu propi catàleg personalitzat de productes amb imatges incorporades. Treballa amb diferents unitats de compres, magatzem i vendes (caixes, palets, quilos, etc.) per a més comoditat al moment de comprar i de vendre. http://www.idean.ad/
Crea tarifes de preus i descomptes personalitzats, pels teus clients. Treballa amb condicions de compra amb els proveïdors, amb les descripcions d’origen i amb preus pactats. Fes moviments de magatzems amb un sol clic i mira la traçabilitat de tots els articles amb una sola pantalla. Classifica els articles segons els teus criteris comercials i controla els teus projectes i campanyes. Planifica les necessitats de magatzem segons les compres i vendes i d’altres criteris. Controla l’inventari segons la data de conveniència i de forma retroactiva. No has d’aturar la teva activitat per fer inventaris. Fes entrades massives d’articles mitjançant un “packing list” o envia els articles acompanyat d’un fitxer “picking”. http://www.idean.ad/
Fabrica productes, crea “packs” i escandalls de forma simple i ràpida. Treballa amb lots si tens articles que ho requereixen i controla la traçabilitat. Disposes de multi magatzems i ubicacions per ordenar el teu gènere. Entitats: Crea entitats una sola vegada i assigna a la mateixa fitxa els tipus (clients, proveïdors, comercial, transitari, transportista). Tot controlat amb una sola fitxa! Posa tantes adreces com necessitis (de facturació, de lliurament, de delegació, etc.) i el programa s’encarregarà d’utilitzar-les segons les necessitats. Si tens xarxes socials, pàgines web o correus els podràs obrir amb un simple clic. Ah! I si vols parlar gratuïtament a través d’SKYPE, des del nostre programa podràs realitzar conferències amb sis usuaris simultànis també amb un sol clic. Posa l’idioma amb el qual t’has de dirigir i el nostre programa enviarà les comandes i altres documents de manera automàtica i amb la seva llengua. Crea relacions entre els contactes (empreses de grups). Assigna els bancs amb els quals vols treballar i les diferents formes de pagament i cobrament. Classifica els contactes segons els teus criteris comercials i controla tot el que compres i vens. Assigna el sector oficial (segons la normamativa andorrana) i compara les teves xifres amb les oficials. Controla tots els documents generats des d’una sola finestra i veuràs la traçabilitat de tots ells. Controla el comportament de les vendes, tarifes especials, assigna comercials i ràpels de forma simultània. Gestió comercial: Disposes d’un mòdul d’incidències per conèixer tot el que passa amb els teus contactes. Mira les incidències obertes o tancades, les accions que s’han executat i pren decisions que millorin el teu negoci. Controla en temps real el risc assignat als teus clients i pren accions determinades en cas d’excés. Crea campanyes o projectes per a controlar tot el que compres o vens. Controla la gestió dels teus comercials, assigna objectius i verifica els seus resultats. Crea pressupostos ràpidament i amb totes les versions que necessitis. Fes que els teus comercials treballin amb una tablet 3G/Wifi (Android), realitzin comandes de compra o albarans des de casa del teus clients i veuràs de forma immediata els seus resultats des del teu lloc de treball. Tens a la teva disposició una àmplia gamma de tarifes de compres i de vendes per treballar eficientment i mantenir els preus sota control. I si tens dificultats utilitza el nostre assistent que t’ajudarà en cada pas. Veuràs com tot es genera automàticament (comandes, albarans, impostos, descomptes, tarifes, històrics, etc.). Factura amb un sol clic i de forma massiva, agrupa albarans si ho desitges i envia tot a la comptabilitat amb un sol clic! I per suposat a l’e-mail del teu client en format PDF, per agilitzar els teus cobraments. Mira les estadístiques de compres i vendes des de diferents perspectives (clients, proveïdors, articles, etc.) Controla ràpels de compres i de vendes per trams. Disposes d’un petit CRM per veure quin és el comportament i les necessitats dels teus clients. TPV: El mòdul TPV (Terminals de Punt de Venda) ha estat desenvolupat especialment per a dispositius tàctils però si ocasionalment necessites un teclat es desplegarà un teclat virtual complet en la teva pantalla. http://www.idean.ad/
Podràs configurar els terminals, els venedors, els articles, famílies i preus per a el mòdul TPV de forma independent i des de la mateixa fitxa d’articles. Porta tot un sistema complert d’arqueig, de torns, taules (versió bars i restaurants), resum de caixa, resum de vendes, aparcar tiquet(s), etc. I totalment on-line per treballar amb estocs actualitzats, descomptes, promocions, etc. http://www.idean.ad/ vmundo@idean.ad T.00376870120 . Seguir leyendo

Publicado en CERRAMIENTOS DE TERRAZAS