Andorra , Els empresaris i autònoms presenten cada cop amb més antelació les declaracions dels impostos. L’últim dia per presentar les de l’IGI a Andorra, l’impost de societats i el d’activitats econòmiques. Tot i així l’Agència Tributària no ha registrat durant la jornada cues de contribuents. http://www.idean.ad/
Els comptables afirmen que cada cop hi ha més compliment i conscienciació.
Demà és l’últim dia per presentar les declaracions de l’IGI, l’impost de societats i el d’activitats econòmiques, tant mensuals com trimestrals i semestrals. Tot i que queden només hores perquè acabi el termini, l’Agència Tributària oferia un aspecte de tranquil·litat absoluta. Empresaris i autònoms feien els tràmits sense grans cues ni aglomeracions. L’augment de feina per l’acumulació d’impostos que s’han de presentar al mateix temps ha estat constatada pels comptables, com també l’anticipació i l’elevada conscienciació. Així ho ha declarat el portaveu de l’Associació de Comptables, Miquel Calsina. Assegura, però, que “hi ha alguns, sobretot pagesos i arrendadors que potser no s’han adonat o no saben que també estan obligats a fer comptabilitats i dipòsits, i després la gran quantitat d’empreses que no existeixen, que encara n’hi ha”. http://www.idean.ad/
Tot i que avui ha estat un dia tranquil, pot ser que demà es repeteixin les cues d’última hora. Avui el BOPA publica el text refós de la llei de l’IGI, arran dels darrers canvis legislatius i reglamentaris. http://www.idean.ad/
Programa que cobreix les necessitats de gestió d’un Gabinet Mèdic per a un o varis titulars des d’un punt centralitzat de secretaria. Cobrint, així mateix, totes les relacions amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el tractament de les targes de crèdit per als cobraments.
és un software de comptabilitat desenvolupat íntegrament a Andorra i que ofereix la possibilitat de contractar el seu manteniment, garantint així les futures actualitzacions i servei tècnic, com la resta de productes i serveis d’iDEAN.ad . http://www.idean.ad/
Amb noves prestacions de seguretat i de gestió d’articles per packs. Amb multitud de millores en els procediments existents, tant en el programa com en els mòduls addicionals així com en el programa complementari del TPV. http://www.idean.ad/
El programa s’adapta a diferents segments empresarials (tallers mecànics, forns, majoristes, drogueries, botigues de tota mena, supermercats etc.) gràcies a la seva flexibilitat, i mitjançant els mòduls addicionals. Amb un validament previ que millora el control de l’enviament de factures. http://www.idean.ad/
Amb noves prestacions de seguretat i de gestió d’articles per packs. Amb innovadores millores en els procediments relacionats amb les recepcions, així com en el programa complementari de TPV, en que s’ha perfeccionat el tractament de les targes bancàries.
És un programa de Gestió de Rebuts per a l’Administració Immobiliària. Permet portar l’administració de diferents comunitats o propietaris, per edificis, pisos o locals, de forma totalment configurable per a l’usuari. El programa disposa d’una sèrie d’automatismes que permet una gestió àgil pels períodes que es defineixin dels diferents rebuts, que poden ser tramitats per paper o via cartera electrònica. http://www.idean.ad/
La Configuració inicial permetran l’automatització i estandardització de les tasques mes importants. o El treball en temps real, actualitza automàticament la creació i modificació d’ apunts al llibre major, extractes, balanços… o Una política de seguretat avançada relacionada amb els perfils d’usuaris, permet una separació de les funcions d’introducció, control i anàlisi de dades. o El treball en Multi-exercicis us permetrà treballar paral·lelament amb varis exercicis oberts i obtenir comparatius entre exercicis anteriors ja tancats. o El tractament automàtic de la Multimoneda, facilita relacions amb països fora de la zona Euro. o Es poden crear tantes empreses com us siguin necessàries. o Les opcions de personalització (Logos, colors, llistats, gràfics…) doten l’aplicació d’una gran ergonomia. o Dues versions: ‘Stàndard’ i ‘Premium’ segmenten HermesG2 en funció de la vostra empresa . o G2DEFI us assegura la implementació, traspàs de dades i formació, i garanteix el manteniment i adequació a les normatives legals actuals i futures. http://www.idean.ad/
Programes adreçats a persones involucrades en la gestió comptable i financera, oferint formació des del nivell més bàsic fins al més avançat. Finances per al sector públic Formació específica per a professionals del sector públic, interessats en perfeccionar els seus coneixements sobre la matèria Habilitats directives Programes orientats a directors i executius que gestionen equips humans. http://www.idean.ad/
En el marc del Seminari el professional podrà adquirir coneixements que li seran de gran utilitat en la seva trajectòria laboral. Aprendre els principis i mecanismes bàsics de la comptabilitat, Pagament de totes les operacions del pla general comptable d’una empresa ja familiaritzar-se amb les nocions principals de fiscalitat i de legislació vigent, és conèixer l’estructura del Pla General Comptable, analitzar correctament els fets econòmics i la seva transcripció comptable i aplicar aquests coneixements a les necessitats de l’empresa., En definitiva l’alumne adquirirà els conceptes i habilitats necessaris per abordar una eficient gestió de la comptabilitat a la seva empresa. http://www.idean.ad/
Control serveis immobiliaris a Andorra Tota la gestió referent a la propietat vertical: Administració de la propietat en representació dels propietaris Vetlla per l’ocupació al 100% dels llogaters Cobrament de rebuts Comptabilitat homologable per poder presentar liquidacions a l’Administració Seguiment i cobrament de morosos Representació a les reunions de la comunitat Tramitació de totes les necessitats administratives Possibilitat d’oferir qualsevol servei independent: advocat, arquitecte, fiscalitat, etc. Servei de gestió bancària: rebuts, liquidacions, assentaments, etc. Revisions periòdiques per tal de garantir el millor estat de la propietat Solució d’incidències (elements malmesos per l’ús) Assessorament constant dels canvis legislatius i orientació dels millors professionals Servei d’oficina, oferiment d’una sala de reunions i tot el material necessari Servei de custòdia de correu i de claus Obertura i tancament de la calefacció, segons l’edifici Assistència davant els possibles problemes comunitaris.
Requisits d’accés – Llicenciats/des en Ciències Econòmiques i Empresarials – Llicenciats/des en Econòmiques – Diplomats/des en Ciències Econòmiques i Empresarials Sortides professionals – Responsable de l’àrea comptable d’empreses – Responsable de l’àrea comptable de grups d’empreses – Assessor comptable i fiscal – Analista financer – Consultor comptable – Assessoria i consultoria en comptabilitat – Responsable dins el departament financer. http://www.idean.ad/
Con Sage Eurowin dispones en 1 sola aplicación de todas las herramientas que necesitas para la gestión comercial y contable, con lo que optimizarás la rentabilidad de tus recursos, ganando en eficiencia y competitividad. La plataforma de gestión Sage Eurowin es modular y escalable. Partiendo de módulos básicos de gestión contable, de compras, de ventas y stocks, te ofrece una solución totalmente personalizada para tu organización.
eCommerce: Conectividad con Magento http://www.idean.ad/
Ahora el ERP Sage Eurowin se conecta con Magento, la plataforma lider de comercio electrónico. Ya puedes gestionar tu tienda online desde Sage Eurowin, el software de gestión integrada en el que ya confían miles de clientes. http://www.idean.ad/
Si tu plataforma de comercio electrónico no se mantiene sincronizada con su solución de gestión, sufrirás los inconvenientes derivados de una duplicidad en la gestión de artículos, compras, ventas, pedidos, etc. Gracias a la conectividad de Sage Eurowin, ganarás tiempo y dinero centrándote lo que verdaderamente importa: tu negocio.
Assessorem els accionistes, els òrgans d’administració i comitès de societats i de grups de societats ubicats a Andorra, en totes aquelles qüestions relatives al compliment de les obligacions legals i estatutàries, les regles de govern, auditories i qüestions estratègiques. Acompanyem els nostres clients en l’elaboració i la preparació de regles de conducta, d’organització interna, de sistemes de control, etc. Aconsellem a empreses i societats, d’Andorra o internacionals, privades o públiques, en llur projecte empresarial, proveint un servei global i eficaç, incloent l’assistència al secretariat i manteniment societari, i prenent en compte les situacions plantejades per totes les àrees del dret: dret financer, dret de societats, dret comptable, dret social, dret fiscal, dret mercantil, dret laboral, etc.
Intervenim en benefici dels nostres clients, empreses, societats, i grups de societats, en la negociació, redacció i execució de tot tipus de contractes mercantils d’àmbit nacional i internacional: compra-venda, permuta, subministrament de béns i serveis, concessions de llicència, contractes de fabricació i de distribució, contractes d’arrendaments financers, arrendaments de locals comercials, contractes d’intermediació, contractes de franquícia, d’associació i de joint venture, de garantia, de col·laboració, promeses, preparatoris, d’explotació de drets de propietat intel·lectual o industrial, de publicitat, d’informàtica, de protecció de dades, etc. Emetem opinions legals i recomanacions respecte tot tipus de contractes mercantils. La nostra experiència en els sectors més rellevants de l’economia d’Andorra (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.) ens permet adaptar-nos a les especificitats i exigències de tot tipus de projecte empresarial. Acompanyem els nostres clients en operacions de màxima complexitat, cercant sempre crear les condicions òptimes per a la realització exitosa del negoci.
La quasi totalitat de països europeus han adoptat el criteri de gravar les rendes obtingudes d’acord amb el criteri de residència (en alguns països estan exemptes les rendes obtingudes a l’estranger), és a dir per la renda mundial. El trasllat de residència a un altre estat, encara que tingui com a única finalitat l’estalvi fiscal, és una economia d’opció lícita i permesa, sempre el trasllat sigui real i efectiu, el que determina que la qüestió esdevingui fonamentalment un element probatori, essencial en els contenciosos amb l’administració tributària; i d’aquí l’interès en la valoració de la probatoris que n’han fet els tribunals.
La Llei de renda espanyola determina l’atribució de la condició de resident fiscal sota dos criteris fonamentals, de la mateixa manera com ho fa llei andorrana: criteri de permanència en territori espanyol (183 dies) i del nucli principal d’activitats o interessos econòmics, expressant-se en aquests termes. http://www.idean.ad/
El criteri de permanència, en relació al nombre de dies que hom resideix en un país, no ofereix excessives dificultats en tractar-se d’un element fàctic, si bé cal posar de relleu el criteri restrictiu de la norma en computar com a període de permanència les absències esporàdiques. Alhora s’escau posar de relleu la presumpció iuris tantum de residència d’on es troben el cònjuge i els fills. En aquest punt és obligat establir una diferenciació entre el domicili i residència fiscal, en el sentit que no es deixa de ser resident en un país pel fet d’haver obtingut la residència en un altre, sinó per la residència efectiva. http://www.idean.ad/
El segon criteri per a determinar la condició de resident fiscal, en el sentit de radicació de les activitats o interessos econòmics, ofereix una complexitat addicional, amb major mesura perquè la norma no estableix una definició d’aquest concepte jurídic; i que com tindrem ocasió d’analitzar els convenis de doble imposició amplien aquest àmbit objectiu al centre d’interessos vitals, i en conseqüència superant l’àmbit econòmic. D’acord amb aquest criteri, s’atrau a la jurisdicció tributària espanyola aquells persones, que amb independència d’on resideixen, obtenen la major part de la seva renda a Espanya, i en aquest sentit seria resident fiscal a Espanya una persona nascuda i resident a Andorra amb importants inversions a Espanya, en la mesura que aquestes generin una renda superior a aquella que obté a Andorra, i per tant a tots els efectes seria resident fiscal a Espanya i tributaria per tota la seva renda mundial, inclosa la renda que obté a Andorra. http://www.idean.ad/
Suïssa té molts punts comuns amb el Principat d’Andorra: un petit país de muntanya, històricament dedicat a l’agricultura, i amb un tarannà molt semblant al nostre. Ara bé, en tot moment, ha sabut anticipar els esdeveniments i ha anat desenvolupant, al llarg de la seva història, una economia diversificada i potent. No es cenyeix al tòpic de la xocolata, com alguns podrien creure. La seva realitat és diferent. Un sector industrial dinàmic que sap vendre els seus productes: qualsevol rellotger us ho confirmarà. Un sector turístic profitós, tant a l’hivern com a l’estiu. I un sector financer conegut arreu del món i fonamentat, en gran part, en el secret bancari. http://www.idean.ad/
Per salvar aquesta activitat, tan criticada avui dia, Suïssa ha fet mostra, una vegada més, de la seva facultat d’anticipació, foment de la seva riquesa. S’ha trobat, evidentment, obligada a acceptar les imposicions del G-20 que presumia de posar ordre en el sistema financer. I dic presumia, a la vista del resultat obtingut. I doncs ha firmat, per obligació, aquests famosos convenis d’intercanvi d’informació, que posen en perill un dels pilars de la seva prosperitat, és a dir, el secret bancari. Però en el mateix moment, ha encetat negociacions amb el seu potent veí, Alemanya, amb el Regne Unit i França, d’acord amb una proposta anomenada Rubik, del nom del trenca closques de tots colors que pocs arriben a resoldre. Hem de suposar que la tria del nom responia a la dificultat previsible de la negociació. Però la tenacitat suïssa ha vençut i, ara per ara, Alemanya i el Regne Unit han acceptat signar uns convenis, a partir d’aquesta proposta.
El resultat és senzill: preservació del secret bancari en contrapartida del pagament d’una retenció sobre els rendiments dels comptes no declarats ostentats pels residents d’aquests dos estats a Suïssa. És a dir, diner contra confidencialitat. D’altra part, s’ha convingut limitar respectivament a 500 i a 999 el nombre anual de demandes d’informació fiscal que Suïssa haurà de contestar a petició d’aquests dos estats. Ni una més, tot i el nombre important de clients provinents d’aquestes contrades. Així, es pararà la fugida de capitals i clients i continuarà prosperant el sector financer suís. Èxit rotund, doncs. http://www.idean.ad/ IDEAN S.L. Ctra de la Comella, 23 AD500 – Andorra la Vella Principat d’Andorra Tel: +376 870 120 Fax: +376 870 110 e-mail: info@idean.ad .

Anuncios

Acerca de pepandorra1

Search Engine optimization & blogger, community manager. #Web design, #Design, #SEO, #Social Media, #Internet, #Marketing, #Search engine optimization, #Pinterest, #Facebook, #Twitter, #Gowalla, #Foursquare, #Foodspotting, #Path, #Youtube, #Linkedin, #Tumblr, #Picasaweb, #Fancy, #Snapette, #Instagram, #Streamzoo, #Webdesign, #Webdesigner, #CMS, #HTML5, #CSS, #Design, #Drupal, #Joomla, #Wordpress, #Blogspot, #Google Top10, T.+376.631.499 . eturisme@gmail.com .
Esta entrada fue publicada en CERRAMIENTOS DE TERRAZAS. Guarda el enlace permanente.